سلام
کدوم روش برای استوکیومتری بهتره و با کدوم روش بهتر میشه نتیجه گرفت
روش کسرتبدیل مبتکران-روش تناسب خیلی سبز-یا روش کسرتبدیل کتاب درسی؟
لطفا اگر کسی با روشی نتیجه گرفته بگه