سلام.من در نهایی سال سوم در درس زیست در نوبت شهریور از تک ماده استفاده کردم ایا برای زیست پیش در نوبت شهریور باز هم میتوانم از تک ماده(تبصره )استفاده بکنم.