دوستان علاوه بر مصاحبه اختصاصی سایت خودتون کنکور
چند تا مصاحبه هم هست که با رتبه های276(آقای امیر عبدی)و303(
خانم فائزه قاسمي علي آبادي) هم هست که از سایت نشر دریافت براتون گذاشتم منابع و ...
بفرمایید دان کنین


مصاحبه با امیر عبدی
مصاحبه با خان فائزه قاسم علی آبادی
منبع:سایت نشر دریافت