سلام دوستان
وقت بخیر!

معدل کل دیپلمم روی گواهی تخصیلی با کارنامه مدرسم فرق داره

روی گواهی ۱۶/۳۳
روی کارنامه ۱۶/۵۳

کدوم میتونه درست باشه؟
اشتباه تایپی در کدام رخ داده؟
اشتباه زدن معدل چه عواقبی داره؟

پاسخ این پرسش ها به پاسخ های شما وابسته است