راجبه رشته اعضای مصنوعی اطلاعات میخواستم
درامدش چقدره ؟
کارش چجوریه ؟ سخته ؟ راحته؟