سلام دوستان. اینکه میگین شیمی تغییرات داشته در چه حد بوده؟
والله هر چه قدر که من میبینم. همونمباحث زمونیه که ما خوندیم. فقط جلد و صفحات خوشگلتر شده.