فارسی (1) = ادبیات فارسی (1)

نگارش (1) = زبان فارسی (1)

لینک دانلود فارسی (1) :

http://www.chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/563/C110201.pdf?download=1

================

لینک دانلود نگارش (1) :

http://www.chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/563/000-128-C110220.pdf?download=1

مخصوص کنکوری های سال 98 + دانش آموزان پایه دهم