اكنون سال‌ها از آغاز تلاش دانشمندان براي توليد و توسعه‌ي ربات‌هاي ميكروسكوپي مي‌گذرد؛ ربات‌هايي كه بتوانند درون مايعات و رگ‌هاي خوني بدن انسان شنا كرده و به ترميم سلول‌هاي آسيب ديده يا رساندن دارو به آن‌ها بپردازند. حال يك گروه آلماني مدعي دستيابي به طراحي مناسب چنين ربات‌هايي شده است.
محققان و دانشمندان انستيتو Max Planck در آلمان ادعا مي‌كنند كه به طراحي نهايي و مناسب ربات‌هاي ميكروسكوپي در شمايل يك حلزون اسكالوپ دست يافته‌اند كه به حدي كوچك هستند كه مشاهده‌ي آن‌ها با چشم غيرمسلح دشوار است. اين ميكرو اسكالوپ‌هاي روباتيك براي شنا كردن درون خون يا مايع چشمي و ساير مايعات درون بدن، به حركت‌هاي رو به جلو و عقب متكي هستند. اين محققان معتقد هستند كه تقليد از شيوه‌ي شناي اسكالوپ‌هاي واقعي به چند دليل در چنين روباتي منطقي خواهد بود.
اول از همه آنكه، حركت رو به جلو و عقب از نظر قوانين فيزيكي بهترين شيوه‌ي حركت در مايعات محسوب مي‌شود؛ خصوصا در مواردي كه مجراي اين مايعات مي‌تواند وابسته به شرايط تغيير حجم داده، نازك يا ضخيم شده يا با تغيير غلظت روبرو شود. همانطور كه احتمالا حدس زده‌ايد، مايعات بدن ما بر خلاف آب كه قادر به حفظ وضعيت ثابت خود است، نمونه‌ي بسيار خوبي از حالت ياد شده هستند. دليل دوم از اين قرار است كه اين ميكرواسكالوپ‌ها براي حركت به اين شيوه نياز به نيروي زيادي نخواهند داشت. در چنين حالتي اين روبات‌ها نيازي به باتري يا حتي موتور محرك ندارند و انرژي تامين شده توسط ميدان مغناطيسي خارجي براي انجام عملكرد آن‌ها كفايت مي‌كند.
بر اساس گفته‌ي اين محققان، آن‌ها در اين مرحله هنوز هدف مشخص و واحدي براي اسكالوپ‌هاي كوچك خود تعيين نكرده‌اند و در حقيقت اميدوار هستند كه اقدامات آن‌ها بعنوان يك طرح مرجع براي ساير تيم‌هاي تحقيقاتي و شركت‌هايي كه در زمينه‌ي توسعه‌ي تكنولوژي‌هاي نوين پزشكي فعاليت دارند مورد استفاده قرار گيرد.