سلام
دوستی که فارغ اتحصیل رشته های زیر مجموعه پزشکی مثل میکروبیولوژی -علو ازمایشگاهی -پرستاری و...هست و تمایل به کار با موقعیت اجتماعی خوب رو داره فقط شمارشو تو خصوصی برام بفرسته خودم بهشون اس میدم تماس بگیرن.فقط برا دو نفر میتونم اینم تا چند روز اینده فقط میشه.

در پناه خدا