پاسخ داده شد، برای جلوگیری از بحث های متفرقه تاپیک رو میبندم

پاسخ هم گفته شد!

روش تهیه متانول واکنش کربن مونوکسید و هیدروژنه، اتانول هم اتن با آب

بدیهیه که تنها راه ایجادشون این نیست ولی کتاب اینا رو گفته