من برای جبر خیلی سبز دارم حجم کمی داره بع نظرتون برای کنکور کافیه