سلام . برای تایید کد سوابق تحصیلی ترمیم معدلی ها کی باید اقدام کنیم؟