با این درصدا میشه پرستاری اورد :
ادب ۳۰ تا ۴۰
عربی ۳۰
دینی ۳۰ تا ۴۰
انگلیسی ۴۰ تا ۵۰
ریاضی ۱۵
زیست ۱۵
فیزیک ۲۰ تا ۳۰
شیمی ۲۰ تا ۳۰
منطقه ۳