سلام دوستان با توجه به اینکه دارم پیش رو میخونم
فیزیک پیش گاج دس دوم گیرم نیومد مجبور شدم پیش الگو رو بگیرم ،سنگینه برام
فیلم های کازرانیان هم نگاه میکنم از آلاا ولی باید یه درسنامه هم باشه.

به نظرتون یدونه نوش بگیرم 94 ؟! من زیاد چاپ کتاب برام مهم نیس !
تغییرات نداشته باشه فقط