مشخصه که نمی ارزن
شاید نهایت یه چندتایی خوب باشه
اگه پول کل ازمون ها رو ندادی بگو از پول ازمونت کم کنن