بچه ها من موج آزمون زیستو تموم کردم میانگین درصدم 60 بوده ولی به نظرم خیلی سوالاش به کنکور شبیه نیست به نظرتون درصدم خوبه؟