هر چی میخرین فقط ریاضی تجربی تخته سیاه نخرین چون پر از غلط تایپی و.. هستش و فقط الکی صفحه اضافه کردن