احساس سبکی به آدم دست میده ولی غم انگیزه در کل! چقدر زود بزرگ شدیم