فیزیک پیش که خیلی راحته امتحانش فقط مطالب حفظی رو بخون و بعدشم برو سوال نهایی کار کن بیستو میگیری ایشاالله