میشه گفت که یه راه داره

تلاش
تلاش
و
تلاش بیشتر


همین
تلاش مستمر