سلام
کسی بخش نامه و ایین نامه های دیپلم مجدد را داره؟
کی می شه ثبت نام کرد؟
اگر ثبت نام کنم می تونم چند درس را تو خرداد و چند تا رو تو شهریور و چند تا را تو بهمن امتحان بدم؟
برنامه امتحانیش مشخص است؟