خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   AkhmooAsabani
   نمایش مشخصات

   تجلیل کنکور ریاضی 94 ( دروس گسسته - امار - هندسه )

   تحلیل سوالات هندسه و گسسته کنکور سراسری 94


   سطح دشواری: هندسه پایه بسیارسخت تر از سالهای گذشته ولی بقیه سوالات در سطح سالهای گذشته و البته سادهتر از سال 93 بود.
   بودجه بندی: تقریبا مشابه سالهای گذشته) 92 سوال(
   })5( 9( هندسه 2 ( هندسه پایه: 8 سوال }هندسه 1
   } ) هندسه تحلیلی: 8 سوال }بردار) 1( خط و صفحه) 2( مقاطع) 9( ماتریس و دستگاه معادلات) 2
   }) 7 سوال } استدلال ریاضی) 2( مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه ) 2( احتمال ) 2( ترکیبیات) 1 : جبرواحتمال و ترکیبیات ریاضی 2
   }) ریاضیات گسسته: 7 سوال } گراف) 1( نظریهی اعداد) 9( رابطهها و ترکیبیات) 2( احتمال) 1
   آمار و مدلسازی : 2 سوال
   هندسه پایه
   سخت ترین قسمت سوالات ریاضی مربوط به این قسمت بود. به نظر من سخت ترین کنکوری بود که تا کنون با توجه به کتابهای درسی هندسه
   1و 2 طرح شده است. و بدتر اینکه سخت ترین سوال هندسه پایه اولین سوال آن بود.
   از فصل چهارم هندسه 1)شکلهای فضایی( هیچ سوالی مطرح نشده بود و در عوض طراح سوالات علاقه عجیبی به استفاده از دایره در سوالات
   نشان داده ، بطوریکه 4 سوال از 8 سوال با توجه به دایره طرح شده است. )حتی دو سوال اول که ظاهرا از فصل 1و 2 هندسه 1 طرح شدهاند.(
   رسم شکل سوالات اول و دوم برای دانشآموزان بسیار سخت و وقتگیر بوده و پاسخگویی به سوالات هندسه پایه در زمان اختصاص داده شده
   تقریبا غیرممکن است. هر سه سوال هندسه 1 برای حل نیاز به معلوماتی از هندسه 2 داشتند و سوال فصل 1 هندسه 2 طوری بود که فقط با رسم
   شکل قابل پاسخگویی بود، هرچند که اثبات آن سختتر از حد تمرینهای کتاب درسی است.
   دو سوال مستقیم از فصل دایره مطرح شده است که نسبت به کنکورهای سالهای قبل سوالات سختتری بودند.
   سوال تبدیلات کاملا خارج از کتاب درسی بود، )البته این سبک سوال در کنکور سراسری سال 83 نیز مطرح شده بود.( مبحث اثبات با تبدیلها
   در کتاب هندسه 2 فقط در 4 صفحه بحث شده و تمرینهای کتاب در این فصل بسیار سادهتر از سطح این سوال میباشد.
   سوال هندسه در فضا نیز مشابه سوال سراسری 88 بود و با همان ایده طرح شده بود.
   نکته مهمی که در سوالات هندسه پایه به چشم میخورد این است که بر خلاف سالهای گذشته که ایده سوالات از تمرینات کتاب درسی گرفته
   میشد، اصلا چنین رویکردی در طرح سوالات وجود نداشته است و پیشبینی شخصی من این است که یک دانشآموز قوی میتواند حدودا سه
   سوال هندسه پایه را درست جواب دهد.
   هندسه تحلیلی
   سوال بردار سوال نسبتا سادهای بود ولی با توجه به اینکه تمرکز اصلی کتاب درسی در این فصل بر روی ضرب داخلی و خارجی است، بهتر بود
   مانند سالهای گذشته از ضرب داخلی یا خارجی سوال مطرح میشد.
   دو سوال از فصل خط و صفحه مطرح شده بود که مشابه آنها در کنکورهای گذشته بسیار آمده و از نظر سطح دشواری متوسط هستند.
   تعداد سوالات مقاطع مخروطی مانند سال 32 سه سوال بود که سختترین آنها سوال دوران بود که برای حل نیاز به استفاده از روابط مثلثاتی
   دارد و مشابه آن در صفحه 39 کتاب درسی هندسه تحلیلی حل شده است. سوالات سهمی و دایره ساده و مشابه کنکور های گذشته بودند.
   دو سوال ماتریس بسیار سادهتر از سالهای گذشته بود.
   در مجموع سوالات هندسه تحلیلی ساده بودند و دانشآموز قوی به راحتی میتواند حداقل 6 سوال آنرا حل کند.
   آمار و مدل سازی
   مانند سالهای گذشته یک سوال از دستهبندی دادههای آماری و یک سوال از پارامترهای پراکندگی مطرح شده بود.
   سوال دوم آمار کاملا مشابه کنکور سراسری 83 خارج کشور بود.
   جبر و احتمال
   سوال استقرا مشابه سوالات چند سال اخیر کنکور بود که از کنکور 84 خارج کشور تا به امروز 5 بار مشابه آن مطرح شده و کاملا شبیه به مثال 5
   صفحه 19 کتاب درسی جبرواحتمال میباشد.
   سوال لانه کبوتر نیز مشابه مثال 1 صفحه 91 کتاب درسی است و نکته جالب اینکه هر دو سوال استقرا و لانه کبوتر در امتحان نهایی جبرواحتمال
   اردیبهشت 39 )سال قبل( مطرح شده بودند.)البته با اعداد متفاوت(
   ضمنا در نگارش سوال لانه کبوتر یک ایراد وجود دارد که باعث میشود دو گزینه صحیح داشته باشیم. بهتر است صورت سوال به شکل زیر بیان
   شود:
   اگر « S یک زیر مجموعه 115 عضوی از اعداد طبیعی باشد، در تقسیم عضوهای S بر 27 ، بهطور یقین، حداقل k عضو دارای یک باقیمانده
   هستند. حداکثر k »؟ کدام است
   البته هردانشآموزی که اصل لانه کبوتر را بداند عدد 5 را به عنوان جواب انتخاب میکند، ولی با نگارش طراح سوال عدد 4 هم میتواند جواب
   باشد.
   سوال مجموعهها مشابه تمرین 9 صفحه 56 کتاب درسی است.
   سوال رابطهها با توجه به تمرین 3 صفحه 67 کتاب جبرواحتمال طرح شده و مشابه آن در کنکورهای گذشته نیز چندین بار آمده است.
   دو سوال احتمال نیز در سطح کتاب درسی بوده، بویژه سوال احتمال پیوسته که دقیقا سوال 6 صفحه 193 کتاب جبرواحتمال است.
   ضمنا یک سوال هم از مبحث ترکیبیات ریاضی 2 مطرح شده که پیش نیاز مبحث احتمال است و معمولا در فصل سوم جبرواحتمال مرور می شود.
   در مجموع سوالات جبرواحتمال کاملا استاندارد و باتوجه به تمرینات کتاب طرح شده بود.
   ریاضیات گسسته
   سوال گراف کاملا مشابه سوال سراسری 87 بود و فقط تغییر عدد انجام شده بود.
   سه سوال تئوری اعداد سادهتر از سال قبل بود و سوال مربوط به تقسیمپذیری با همنهشتی سادهتر حل میشد. بنابراین میتوان گفت دو سوال
   همنهشتی و یک سوال بمم و کمم بود. و جالبتر اینکه سوال بمم و کمم مشابه سوالاتی است که در دهه 69 و 79 در کنکور بسیار مطرح
   میشد.
   سوال رابطه و گراف سوال سادهای بود که مشابه آن در کنکور 87 خارج کشور مطرح شده بود.
   سوال ترکیبیات مربوط به تعداد جوابهای معادلات با ضرایب واحد بود که مشابه آن در کنکورهای گذشته نیامده ولی در تمام کتابهای کمک
   آموزشی وجود دارد.
   سوال احتمال مربوط به بحث احتمال کل بود و کاملا شبیه سوال سراسری 83 است.
   در مجموع سوالات گسسته کاملا استاندارد و با پوششدهی مناسب مطالب کتاب درسی مطرح شده است و دانشآموزان قوی میتوانند به راحتی
   هر 7 سوال را پاسخ دهند.
   جمع بندی
   اگر سوالات هندسه پایه را کنار بگذاریم سوالات هندسه و گسسته سوالات مناسب و در سطح کتاب درسی و البته مشابه کنکورهای سالهای قبل
   است. ولی متاسفانه دشواری بیش از حد سوالات هندسه پایه تاثیر منفی بر روی روحیه دانشآموزان قوی قبل از رسیدن به سوالات هندسه
   تحلیلی و جبر و گسسته میگذارد و به نظر من کسانی که در این کنکور بدون مطالعه سوالات هندسه پایه از آنها گذشتهاند سود کردند. و
   پیش بینی میکنم که با توجه به دشواری سوالات هندسه پایه در کنکور امسال قطعا درصد 100 نخواهیم داشت.

  2. Top | #2
   کاربر نیمه فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   داداش ...به نظرت الان کدوم مباحث را بخونم تا تو کنکور حداقل20بزنم؟

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   AkhmooAsabani
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط naser6007 نمایش پست ها
   داداش ...به نظرت الان کدوم مباحث را بخونم تا تو کنکور حداقل20بزنم؟
   i
   هندسه تحیلی فصل 1 . 2 . 3 ( برای فصل 3 فقط قسمت دایره بخون.... بیضی و سهمی و... مباحث سنگینی هستن )
   گسسته : گراف ( کامل ) - فصل مجموعه ها ( فقط مجومه ها - ضرب دکارتی بقیه رو نخون ) - مبحث لانه ی کبوتری
   امار
   من میگم حد و مشتقم بخون ولی باید زمان بزاری... چون راحت نیستن ولی انقد ازشون تست میاد که ارزش داره خونده بشن
   ویرایش توسط _AHMADreza_ : 27 فروردین 1395 در ساعت 12:28

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن