تمديد مدت زمان انتخاب رشته آزمون‌ تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال‌ 1392


پيرو اطلاعيه مورخ 24/2/92 بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1392 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند، مي رساند با توجه به اعلام رشته محل هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده درخصوص برخي از رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته محل هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز دوشنبه مورخ 30/2/92 نسبت به ثبت اولويت هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لذا ضمن تمدید مهلت انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه مورخ 30/2/92 متقاضيان می توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل هاي تحصيلي و اطلاعيه هاي مربوط نسبت به ثبت كدرشته محل هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز مذکور منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اطلاعيه هاي مذكور، مي توانند نسبت به ويرايش رشته هاي انتخابي خود تا تاريخ 31/2/92 اقدام نمايند.