فصل اول
مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
انگل شناسي

مقدمه:

باتوجه به جايگاه و اهميت بيماريهاي انگلي در ايران و لزوم فعاليت‌هاي آموزشي در رشته انگل‌شناسي پزشك و نياز به نيروي انساني كه عالم بر وضع موجود بوده و بتواند ضمن كمك در اجراي اين فعاليت‌ها نياز جامعه را در زمينه بررسي و تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي انگلي در حد اطلاعات و توانايي خود مرتفع نمايند، تربيت افرادي در مقطع كارشناسي ارشد براي رشته انگل شناسي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي واحد شرايط از نظر اساتيد متخصص، فضاي آموزشي و وسايل، امكانات و تجهيزات لازم ضروري است.
1- تعريف و هدف:
كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي‌گيرد اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي‌باشد. هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادي لايق، متعهد و كاردان مي‌باشد كه بتوانند بر مباني علم انگل‌شناسي و متون علمي موجود احاطه يافته و با آشنايي با روش‌هاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارآيي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم به تعليم در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقاتي علوم انگل‌شناسي پزشكي و علوم وابسته در جهت پيشبردهاي مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
2- طول دوره:
طول دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) انگل شناسي 2 سال است و با مجوز كميته تحصيلات تكميلي در صورت لزوم و برحسب مورد دو نيمسال به طول دوره دانشجو اضافه مي‌شود.
تحصيل در دوره كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي تمام وقت مي‌باشد و حضور دانشجو در تمام برنامه‌هاي درسي و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درسي نبايد از مجموع ساعات آن درس تجاوز كند در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.
3- واحدهاي درسي:
تعداد كل واحدهاي اين دوره 32 واحد مي‌باشد و درصورت لزوم دانشجو علاوه بر اين واحدها بايد برحسب نياز با نظر اساتيد گروه و در چهارچوب مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي مقدمتاً برخي يا تمام 16 واحد كمبود يا جبراني مندرج در اين برنامه را بگذراند.
الف – دروس اختصاصي 26 واحد شامل:
دروس الزامي 20 واحد
دروس اختياري 6 واحد
ب – پايان نامه 6 واحد
4- شرايط ورود:
كساني مي‌توانند در اين دوره شركت و پس از قبولي اين دوره را بگذرانند كه داراي دانشنامه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي انگل شناسي، ميكروبيولوژي، علوم آزمايشگاهي پزشكي، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، حشره شناسي پزشكي، زيست‌شناسي با گرايش جانوري باشند.
مواد امتحاني مسابقه ورودي و ضرايب آنها عبارتند از:
زبان خارجي 30 درصد
كرم شناسي 15 درصد
تك ياخته شناسي 15 درصد
بيوشيمي 10 درصد
ايمونولوژي 10 درصد
قارچ شناسي 5 درصد
ميكروب شناسي 5 درصد
زيست شناسي 5 درصد
حشره شناسي پزشكي 5 درصد
5- نقش و توانايي:
دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي مي‌كنند مي‌توانند درصورت داشتن شرايط لازم در مؤسسات آموزش عالي در امر تدريس و تحقيق همكاري كرده و همچنين ضمن كمك به امر برنامه ريزي در مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي يا مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاههاي تشخيص طبي در زمينه انگل‌شناسي پزشكي انجام وظيفه نمايند.
6- ضرورت و اهميت:
1- نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي به نيروي انساني لازم براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته انگل‌شناسي پزشكي.
2- نياز جامعه در پزشكي جامعه‌نگر به افراد علاقمند و محقق در رشته انگل‌شناسي پزشكي براي بررسي مسايل و مشكلات بيماريهاي انگلي و اقدام براي پيشگيري و كنترل آنها در مؤسسات بهداشتي و درماني كشور.
3- نياز به كادر آموزش ديده و ورزيده براي خدمات آزمايشگاهي در رشته انگل شناسي پزشكي در سراسر كشور.فصل دوم
برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته انگل شناسي پزشكي
الف) دروس كمبود يا جبراني كارشناسي ارشد ناپيوسته انگل شناسي پزشكي
كد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پيش نياز
نظري
عملي
جمع
01
انگل شناسي پزشكي مقدماتي
3
34
34
68
-
02
بيولوژي سلولي و ملكولي
2
-
34
34
03
ايمني شناسي (1)
2
-
34
34
04
قارچ شناسي پزشكي مقدماتي
2
34
17
51
05
بيوشيمي باليني
2
34
17
51
06
هماتولوژي
2
34
17
51
07
ژنتيك عمومي
2
-
34
34
08
سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي *
1
17
9
26
جمع
16
153
196
349


* گذراندن اين درس براي كليه دانشجويان الزامي است.


ب) دروس اختصاصي اختياري دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته انگل شناسي پزشكي
كد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پيش نياز
نظري
عملي
جمع
09
اصول اپيدميولوژي
2
-
34
34
10
اصول خدمات بهداشتي
2
-
34
34
11
اكولوژي انساني
2
-
34
34
12
روش تحقيق در علوم بهداشتي
2
34
17
51
01
13
استفاده از كامپيوتر در آناليز داده‌هاي بهداشتي
2
34
17
51
14
حشره شناسي پزشكي
3
34
34
272
جمع
13
102
170
272


تبصره: انتخاب 6 واحد از دروس اختصاصي براي هر دانشجو با نظر اساتيد راهنما الزامي مي‌باشد.

ج) دروس اختصاصي الزامي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته انگل شناسي پزشكي
كد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پيش نياز
نظري
عملي
جمع
15
ايمني شناسي (2)
2
34
17
51
03 و 05
16
روشهاي آمار حياتي
3
-
51
51
17
حيوانات آزمايشگاهي و محيط‌هاي كشت و نگهداري انگل‌ها
2
34
17
51
18
تك ياخته شناسي (1)
2
34
17
51
01
19
كرم شناسي (1)
2
34
17
51
01
20
تك ياخته شناسي (2)
2
34
17
51
18
21
كرم شناسي (2)
2
34
17
51
19
22
اپيدميولوژي – اصول پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي انگلي
2
-
34
34
09 و 14 و 18 و 19 و 20 و 21
23
كارورزي *
2
136
-
136
18 و 19 و 20 و
21
24
سمينار
1
جمع
20
340
187
527


* كارورزي در زمينه تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي انگلي در آزمايشگاههاي انگل‌شناسي – كرم شناسي، آزمايشگاههاي تشخيص طبي بيمارستاني و مراكز تحقيقاتي جمعاً به مدت چهار هفته.


linie-0401.gif
منبع:معاونت اموزشی دانشگاه تهران