سلام تو سایت صنعتی شریف همایش استاد اقاجانی ببینید
از این جزوه هم میشه استفاده کرد !
جلسات 1 تا 10 شیمی آقاجانی
جلسات 11 تا 13 شیمی آقاجانی،آلا