تلاش مستمر و فوق العاده همراه با پشتکار و سماجت و داشتن نرمش در تعقیب هدف ها سرانجام شما را به خواسته هایتان خواهد رساند، اما باید یک فکر را از ذهن خود بیرون کنید و آن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد.

تا کنون کسی به صرف داشتن "علاقه" به هدف نرسیده است.
کسی به هدف میرسد که خودش را برای رسیدن به هدف "ملزم"
ساخته باشد.
چرا التزام رسیدن به هدف تا این حد مهم است؟
افرادی که فقط علاقهمند رسیدن به هدف هستند، معمولا شکست می خورند،
زیرا به جای کلمه باید، کلمه شاید را به کار می برند.
وقتی "باید" در کار باشد هر کاری را به خاطر آن انجام می دهید.
هیچ موفقیت پایداری بدون پشتکار حاصل نمی شود

برگرفته شده از konkoori.blog.ir « سرشاخ شدن با کنکور »