سلام.
ترجمه ی این جمله درسته؟!
لماذا یجب ان ندرس هکذا بصعوبه و نُمتحن؟چرا باید اینگونه به سختی درس بخوانیم و امتحان بدهیم؟!