دلایل شیمایی مشکلات خوابیدن زیر درخت در شب چیست ؟

***********همان طور که میدانید دندونپزشکا برای پر کردن دندونا از مادهای به نام "آمالگام" استفاده ميکنن که این ماده ترکیبي از سه فلز جیوه، نقره و قلع هستش . روزی مردی که تمام دندان هایش را پر کرده بود ، در غذایش یک تکه فویل آلومینیمی بود . فویل آلومینیوم تا که رفت بین دندوناش ، رعشه های دردناکیو حس کرد . شما این پدیده را چگونه توجیه ميکنین؟