از دیگر صفاتی كه فردوسی از زن ا یرانی نقل می كند شرم حیاست:

بپرسید كآهو كدام است زشت

كه از ارج دوراست و دور از بهشت

چنین داد پاسخ كه زن را كه شرم

نباشد به گیته نه آواز نرم


یا در جای دیگر:

كدام است با ننگ و با سرزنش

كه باشد ورا هركسی بد كنش

زنانی كه ایشان ندارند شرم

به گفتن ندارند آواز نرم


و در باب پوشیده رویی می آورد:

هم آواز پوشیده رویان اوی

نخواهم كه آید ز ا یوان به كوی


یا:

همه روی پوش یدگان را ز مهر

پر از خون دل است و پر از آب چهر

همان پاك پوش یده رویان تو

كه بودند لرزنده بر جان تو