يه سوال دارم دانشگاه بين الملي كيش براي جانبازا شهريه آش چطوريه؟