ابهام داره. صفحه جسم کدر دایره ای شکل موازی صفحه چشمه نور گسترده س؟
کره ای ب شعاع 80 سانت که ب فاصله 4 سانتی متری از صفحه جسم کدر قرار داره ینی چی؟ فاصله صفحه از کره تعریف نشده س. منظورتون اینکه نزدیک ترین نقطه کره از صفحه جسم کدر 4 سانته؟

صحبت از دو دایره در دو صفحه متمایز و ی کره شد. مراکز این سه شکل هندسی چه رابطه ای با هم دارن؟ روی ی خط هستن؟
مسله جالبی میشه اگه این ابهامات رو رفع کنید. @Smjr110