عذر میخوام با کنکور تجربی اشنایی ندارم
خیلی میبخشید بهیاری چی هس؟؟ برا کنکور بایستی چی خوند؟؟