دوستان این تخمین رتبه گزینه دو میباشد..با این درصدا رتبه تو منطقه 3 این شده...حالا اگه یکی با معدل 13 این درصدارو بزنه رتبه ش چند میشه...فایل پیوست 48706