سلام یکی از دوستانم می خواهد وارد گارد هوایی شود . در این باره چند سوال داشتم:
-درباره ی گارد هوایی برای خانم ها اطلاعات می خواستم
-دوست من شنیده که در برخی ماموریت ها مجبور به رعایت نکردن حجاب است آیا این موضوع درست است ؟
-چگونه می توان وارد گارد هوایی شد؟