الف) دروس عمومي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات ديني2 (دين‌وزندگي 2)
222
دوم
92
1- فعاليت ها شامل:
نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي درصفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکري در صفحة 128 - تفکر در آيات درصفحة 130- بررسي در صفحات 131 ، 167 و180
2- پيشنهاد­ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 و 189
3- يادآوري­ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111
4- شعر صفحة 15
5- پاورقي­هاي کتاب
6- ترجمه­هايي که در مقابل آيات درکتاب نوشته شده است.
7- گام­ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188
8- بيشتر بدانيم درصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 ،185تا186
9- مطالب نوشته شده در کادر آبي: صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و 39 تا 40

قرآن و تعليمات ديني 3
(دين وزندگي 3 )
251
سوم
93
1- فعاليت‌ها شامل:
بررسي در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202،
جست‌وجو در صفحة 39
راه حل در صفحة 192
شناسايي عوامل در صفحة 203
تطبيق در صفحات 42، 44، 88، 139
خودارزيابي در صفحات 113، 161، 178
مقايسه در صفحة 120
انديشه در صفحة 138
طبقه‌بندي در صفحة 189
2- براي مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150 ، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212
3- پيشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195
4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206
5- يادآوري‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169
6- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
7- پاورقي‌ها

معارف اسلامي
( دين وزندگي )
1/285
پيش‌دانشگاهي
94
1- فعاليت‌ها شامل :
- بررسي در صفحات 28، 51 ، 59، 61, 72، 96 - برنامه‌ريزي در صفحه 62 - پيشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88-ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزيابي در صفحات 34،36،69، 73- هم‌انديشي در صفحات 93و 98, مقايسه در صفحه 33, پيام آيات در صفحه24, يادآوري در صفحه3
2- براي مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20, 53 تا 54, 63، 75 تا 76، 95،97 تا98، 99 تا 102, 110 تا 138
3- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات نوشته شده است.
4- پاورقي‌ها
5- کتاب‌نامه
عربي 2 کليه رشته­ها (به استثناي رشته ادبيات و علوم انساني)
1/224
دوم
92
- بخشهاي الصورالجماليه في القرآن الکريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء
- تمامي متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب
- مبحث اسماء خمسه
- مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـة ُ» (جايگاه صفت در ترکيب اضافي)
- مبحث تطابق عدد و معدود
عربي3 کليه رشته‌ها (به ‌استثناي‌ رشته ادبيات و علوم انساني)
1/254
سوم
93
- - نوع تقسيم حال:«حال فعليه و اسميه»
- - مبحث«واو حاليه»/ مبحث (ماضي+ماضي=ماضي بعيد يا ماضي ساده) و(ماضي+مضارع= ماضي استمراري)
- - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
- - فعل مضاعف
- - اسماء خمسه
- - پاورقي درباره نکره مقصوده بودن (ايّ) و (ايّة)
- - بحث توابع(عطف بيان و صفت)
- - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن
- - معتلات مزيد؛
- - فعل استثنايي «راي،يري، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛
- - معتلات مجهول مانند: قيلَ، يُـقالُ ؛
- - اعراب تقديري اسم مختوم به ضمير متکلم ي مانند نِعمَتي ؛
- - تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛
- - تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
- - ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛
- - - نکته هاي صفحه 61 (دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛
- - متن داستاني خانواده آقاي مجدّي؛
- - واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- - بخش ملحقات در انتهاي کتاب


ب) دروس تخصصي گروه علوم رياضي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
92
- مطالب بيش‌تر بدانيد، آزمايش کنيد.
- نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب هاي آلي جزو هدف هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
93
شيمي
1/289
پيش دانشگاهي
94
آمار و مدلسازي( علوم رياضي)
3/234
دوم
92
فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه
2/206
اول
91
- قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
- زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيک (2) و آزمايشگاه
2/226
دوم
92
فيزيک (3) و آزمايشگاه ( علوم رياضي)
4/256
سوم
93
فيزيک ( علوم رياضي)
2/293
پيش‌دانشگاهي
94ج) دروس تخصصي گروه علوم تجربي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
زيست­ شناسي و آزمايشگاه 1 (دوم)
1/231
دوم
92
بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي کتاب
زيست شناسي و آزمايشگاه 2 (سوم)
1/261
سوم
93
زيست شناسي
2/290
پيش دانشگاهي
94
آمار و مدلسازي ( علوم تجربي)
5/258
سوم
93
فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه
2/206
اول
91
قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيک (2) و آزمايشگاه
2/226
دوم
92
فيزيک (3) و آزمايشگاه (علوم تجربي)
3/256
سوم
93
فيزيک (علوم تجربي)
1/288
پيش‌دانشگاهي
94
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
92
- مطالب بيش‌تر بدانيد، آزمايش کنيد.
- نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب هاي آلي جزو هدف هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
93
شيمي
1/289
پيش دانشگاهي
94


د) دروس تخصصي گروه علوم انساني
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
عربي 2 رشته ادبيات و علوم انساني
2/224
دوم
92
- در بخش‌هاي الاضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهاي کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.
- واژه هاي جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربي3 رشته ادبيات و علوم انساني
2/254
سوم
93
- بخش هاي الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء
- تشخيص نوع اعلال؛
- تشخيص ماقبل اعلال؛
- تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
- ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7ص79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثيراً گاهي در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا مي کند.»
- واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهاي کتاب.
عربي رشته ادبيات و علوم انساني
1/316
پيش‌دانشگاهي
94
- ملحقات جمع سالم
- کليه پاورقي­ها
- درس 8 ص67 بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً...» تا «بغير الحق»