9 روز کامل مونده به امتحان .... هیچی نخوندم برای این ازمون ... تا روزی 10 ساعتم میتونم بخونم رشته ریاضیا میتونین کمکم کنین برنامه بریزم از فردا شروع کنم ؟ بعضی ها ئاسه این ک از ازمون بیفتن جلو نصف فرجه ی ازمونو میزارن برای ازمون بعدی نه بعدترش که قبل عید کل بودجه بندیو تموم کنن ! حالا اون نصفشم میان برای ازمون برنامه میریزن اگه کسی از ایم کار ها میکنه خوش حال میشم راهنماییم کنه