کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1394 این لینک رو حتما" نگاه کن سوالات سلیقه ای درک مطلب زیان باعث چالش میان دبیران شده اگه امسال طراح بخواد عقده ای بازی دربیاره شما خدای زبان باشی بازم ممکنه دو تا سوال رو جواب ندی هیچ تازه غلم بزنی.نه تو رو خدا سوال شماره 100 تجربی رو نگاه کن یکی زده 1 یکی زده 2 یکی زده 3 .