واقعا تصمیم درستی بود خصوصا رشته پرستاری واقعا کمبود داره تو بیمارستانا