متاسفم.....با یه تصادف انگار نه درسی خوند نه دکتر شد نه فوق تخصص..............خدا بیامرزتش