پیرامون معدله وجئابای قشنگی میده...کنکور95،تاثیر معدل در کنکور95،دکتر علیرضا افشار