تست و نکته فیزیک: توان مفید مولد


آموزش نکات توان مفید مولد. همراه با چند تست تالیفی و کنکوری.


برگرفته شده از http://1fizikdan.ir