سوال 2:
با توجه به اینکه فاصله ثانویه 30 هستش باید دقت کنی که 10 تا هم اول فاصله داشتند یعنی هر کدوم 10 سانت تغییر مکان دادند .
ثانیا باید تعادل نیرو داشته باشیم یعنی
Kq^2/r^2 =k*x
و x هم برابر 10 سانتی متره و r= 30 سانت و q مجهوله
دو تا k هم جز ثابت ها هستند به راحتی بدست میاد که میشه 10 میکرو کولن که سریع نوشتم خودت عدد بذار