خب دیگه به اندازه کافی از همه چی بحث کردین.

برید سر درس ُ مشقتون.

بسته.