اطلاعيه
به دلیل اینکه بسیاری از دانشجویان (از جمله خودم) منتظر دریافت وام از دانشگاه هستند و از شرایط آن بی خبرند لازم دانستم این مطلب رو در این انجمن هم قرار دهم تا به دست دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز که در این انجمن فعالیت دارند برسد.
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال اول سال تحصیلی95 -94بشرح ذیل اعلام می گردد:

شرایط درخواست وام:

1- دانشجو می بایست درترم گذشته مشروط نباشد.

2- دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی دوم 90 و به بعدومقطع کارشناسی ارشد ودکتری ورودی دوم 92 و به بعد باشند.

3-حداكثر سقف وام شهريه براي دوره كارشناسي 3/000/000 ريال و براي دوره كارشناسي ارشد 11/500/000 ريال ودوره دکتری 25/000/000 ریال مي باشد.

4- تكميل فرم درخواست وام و تحويل آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان مي بايست یک ماه پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام شهريه اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم تائیدوام نسبت به واريز شهريه خود اقدام نمايند .

مدارک لازم:

1-مراجعه به آدرس اینترنتی دانشگاه پیام نور تبریز

2- انتخاب گزینه سامانه درخواست وام دانشجویی از قسمت خدمات دانشجویی ودانلودفرمهای مربوطه

3- پرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و پرینت ازفرم شماره 3 ومراجعه به دفاتراسنادرسمی به همراه ضامن(ضامن بایدکارمندرسمی ویاپیمانی باشد).

4-ارایه اصل وکپی سندتعهدمحضری دراندازهA4،ارایه فرمهای تکمیل شده شماره های 8و1/8،ارایه کپی کارت ملی وشناسنامه،کپی گواهی کارشناسی وکارشناسی ارشد (برای دانشجویان ارشد ودکتری) وانتخاب واحد دانشجوو ارایه کپی کارت ملی، شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن

5-دانشجویانی که در ترمهای گذشته پرونده درخواست وام تشکیل نموده اند،می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی دانشگاه پیام نور تبریز فرم درخواست وام دانشجویی را تکمیل وارسال نمایند.

6- زمان تحویل وارسال درخواست از تاریخ 94/06/14الی 94/07/09 می باشد.

شرایط بازپرداخت:

1 -زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل بارعایت سنوات مجازمی باشد(درصورتی که دریافت کنندگان وام تا9ماه بعدازفارغ التحصیلی جهت صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب نمایند ودرضمن شایان ذکرمی باشددرخصوص آقایان طول مدت نظام وظیفه درصورت مشمول بودن محاسبه می گردد)

2-وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد (طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام) خواهد بود.

3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه با کارمزد بصورت یکجا پرداخت گردد.