میگم آقا یکم از غربتت بگو معنی درد و رنج رو بهتر بفهمیم یهو جو برمون نداره که فکر کنیم داریم تو زندگی زجر و درد متحمل میشیم و زندگی سختی داریم !بفهمیم ظرفیت به چی میگن زود از کوره در نریم !اگه زندگی ما سخته زندگی شما چیه !