قرابت معنایی نشر دریافت ادبیات سه بعدی الگو فیزیک 2 محوری زیست گیاهی تخته سیاه سیرتا پیاز هندسه 1 گاج سیر تا پیاز زبان فارسی گاج هندسه نشر فار کمک کنید نمیدونم برای درسام محوری بگیرم یا میکرو چون هم برای کنکور میخام هم امسال و سوال سخت و ایده دار میخام مثلا فیزیک میکرو بهارها سیر تا پیاز برای هندسه چی خوشخوان و خیلی سبز بهتر نیست برای زبان انگلیسی هم سیر تا پیاز بگیرم