وضعیت ترمي :مرخصي بدون احتساب ترم(بدون شهریه)

ثبت نام کامل کردم تو دانشگا آزاد تهران پزشکی رشته پرستاری و...
حالا تو سایت وضعیت ترمیمو این نوشته بجا عادی و اجازه انتخاب واحد نمیده بم! یعنی بهمنم دیگه تموم؟؟؟؟؟ کاریش نمیشه کرد ورودی مهر شم؟
اضن چرا بعضیا رو بهمن میزنن؟