برای افراد لیسانس یا کارمند با توجه به وقت ازادی که دارن یا سن یا حوصله خاصی که تحصیل دوباره می خواد چه رشته تحصیلی رو پیشنهاد میدین با توجه به اینکه برای رشته پزشکی باید 7 سال درس خوند...