سلام
مثلا در اين جمله
تحولات معنوى جامعه ايران
خب جامعه و ايران مضاف اليه مضاف اليه هستند ولى تو كتاب موضوعى گاج همشون به عنوان وابسته پسين شمرده شدند، پس همه وابسته وابسته هارو بايد پسين بشماريم؟
مثلا تو اين جمله
كتاب نسبتا خوب على
تعداد وابسته هاى پسين ٣ تاست ؟