كامپيوتر-باسلام داراي مدرك كارشناسي نرم افزار ميباشم ميخاشتم ارشدالكترونيك بخونم لطف كنيد منو راهنمايي كنيد از كجا شروع كنم ادامه تحصيل به مشكل نمي خورم؟چه منابعي بخونم
پاسخ : دروسي كه بايد مطالعه كنيد عبارتند از: 1.زبان عمومي وتخصصي، 2. رياضيات (معادلات ديفرانسيل , رياضيات مهندسي , آمار و احتمالات)، 3. مدارهاي الكتريكي 1و2، 4. الكترونيك 1و2، 5. ماشين هاي الكتريكي 1و2، 6. سيستمهاي كنترل خطي، 7. الكترومغناطيس، 8. تجزيه و تحليل سيستم، 9. بررسي سيستمهاي قدرت 1. و براي ادامه تحصيل هيچ مشكلي نخواهيد داشت البته با توجه به اينكه دانشجوي گرايش نرم افزار هستيد و بسياري از دروس گرايش الكترونيك را نگذرانده ايد، قبولي در رشته ي مهندسي برق كار ساده اي نخواهد بود!